Bitcoin is officieel een wettig betaalmiddel in El Salvador!

Het congres van El Salvador heeft de wet, die verklaard dat Bitcoin (BTC) een wettig betaalmiddel in het land is, aangenomen met 62 van de 84 stemmen voor. Dit betekent dat “elke economische agent Bitcoin als betaalmiddel moet accepteren wanneer het hem wordt aangeboden door degene die een product of een dienst verwerft”, “alle prijzen kunnen in Bitcoin worden uitgedrukt” en “alle belastingbijdragen in Bitcoin kunnen worden betaald”, evenals:

Het bovenstaande heeft een uitzondering in artikel 12 die individuen of bedrijven uitsluit om Bitcoin te accepteren als ze “geen toegang hebben tot de technologieën die de uitvoering van Bitcoin-transacties mogelijk maken”.

De staat El Salvador zal via de ontwikkelingsbank van El Salvador de “automatische en onmiddellijke convertibiliteit van Bitcoin naar dollars” garanderen. Het zal ook “de nodige training en mechanismen bevorderen zodat de bevolking toegang heeft tot Bitcoin-transacties.”

Deze alles omvattende wet omvat de terugbetaling van schulden, inclusief die voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet, te betalen in Bitcoin met artikel 13 waarin wordt gespecificeerd:

“Alle verplichtingen in geld uitgedrukt in dollars, inclusief die die bestonden vóór de ingangsdatum van deze wet, kunnen in Bitcoin worden betaald.”

Ten slotte stelt deze wet dat “voor boekhoudkundige doeleinden de dollar als referentievaluta zal worden gebruikt.” Het volledige voorstel luidt als volgt:

“I. Dat volgens artikel. 102 van de grondwet van de republiek, is de staat verplicht om particuliere ondernemingen te bevorderen en te beschermen, en daarbij de noodzakelijke voorwaarden te scheppen om de nationale welvaart te laten groeien ten voordele van het grootste aantal burgers.

II. Dat op grond van wetsbesluit nr. 201, gepubliceerd in staatsblad nummer 241, deel 349, gedateerd 22 december 2000, de dollar van de Verenigde Staten van Amerika als wettig betaalmiddel werd aangenomen.

III. Dat ongeveer zeventig procent van de bevolking geen toegang heeft tot traditionele financiële diensten.

IV. Dat het de plicht van de staat is om de financiële inclusie van zijn burgers te vergemakkelijken om hun rechten beter te waarborgen.

V. Dat om de economische groei van het land te bevorderen, het nodig is om de circulatie van een digitale valuta toe te staan ​​waarvan de waarde uitsluitend voldoet aan de criteria van de vrije markt, om de nationale welvaart te vergroten ten gunste van het grootste aantal inwoners.

VI. Dat het volgens de voorgaande overwegingen essentieel is om de basisregels uit te vaardigen die het juridische verloop van Bitcoin regelen.

Artikel 1. Het doel van deze wet is om Bitcoin te reguleren als wettig betaalmiddel, onbeperkt met bevrijdende macht, onbeperkt in elke transactie en op elke titel die openbare of particuliere natuurlijke of rechtspersonen willen uitvoeren.

Wat in de vorige paragraaf is vermeld, doet geen afbreuk aan de toepassing van de Wet op de monetaire integratie.

Artikel 2. De wisselkoers tussen bitcoin en de dollar van de Verenigde Staten van Amerika, hierna dollar, wordt vrij door de markt vastgesteld.

Artikel 3. Alle prijzen kunnen worden uitgedrukt in Bitcoin.

Artikel 4. Alle belastingbijdragen kunnen in Bitcoin worden betaald.

Artikel 5. Omwisselingen in Bitcoin zijn niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting zoals elk wettig betaalmiddel.

Artikel 6. Voor boekhoudkundige doeleinden wordt de dollar als referentievaluta gebruikt.

Artikel 7. Elke economische agent moet Bitcoin als betaalmiddel accepteren wanneer het hem wordt aangeboden door degene die een goed of een dienst verwerft.

Artikel 8. Onverminderd de handelingen van de particuliere sector, zal de Staat voorzien in alternatieven die de gebruiker in staat stellen transacties in Bitcoin uit te voeren en desgewenst automatisch en onmiddellijk om te zetten van Bitcoin naar dollar. De staat zal de nodige training en mechanismen bevorderen zodat de bevolking toegang heeft tot Bitcoin-transacties.

Artikel 9. De beperkingen en werking van de alternatieven van automatische en instantane conversie van Bitcoin naar dollar die door de Staat worden verstrekt, zullen worden gespecificeerd in de daartoe verstrekte terugbetaling.

Artikel 10. Het uitvoerend orgaan zorgt voor de noodzakelijke institutionele structuur voor de toepassing van deze wet.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 11. De centrale reservebank en het toezicht op het financiële stelsel stellen de overeenkomstige voorschriften vast binnen de in artikel 16 van deze wet genoemde termijn.

Artikel 12. Degenen die geen toegang hebben tot technologieën die bitcointransacties vergemakkelijken, zijn uitgesloten van de verplichting uitgedrukt in artikel 7 van deze wet. De staat zal de nodige training en mechanismen bevorderen zodat de bevolking toegang heeft tot Bitcoin-transacties.

Artikel 13. Alle verplichtingen in geld uitgedrukt in dollars, ook die welke bestonden vóór de ingangsdatum van deze wet, kunnen in Bitcoin worden betaald.

Artikel 14. Vóór de inwerkingtreding van deze wet garandeert de staat, door de oprichting van een trust in de ontwikkelingsbank van El Salvador (BANDESAL), de automatische en onmiddellijke convertibiliteit in dollars van de alternatieven die door de staat worden aangeboden in het artikel 8.

Artikel 15. Deze wet zal een speciaal karakter hebben in zijn toepassing met betrekking tot andere wetten die de aangelegenheid regelen, waarbij elke bepaling die ermee in strijd is, wordt ingetrokken.

Artikel 16. Dit besluit treedt in werking negentig dagen na publicatie in het Staatsblad.”

Klik hier om €10 welkomstbonus te ontvangen op de grootste cryptocurrency-beurs van Nederland!